รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์วันที่ 5 กพ.ุ64
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : มอบนโยบายผตร.เขต 8
นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
รพ.ให้บริการนำ้มันกัญชาทุกวัน
สไลด์นำเสนอเภสัชกรมะโนตร์
สไลด์นำเสนอเภสัชกรหญิงพันธ์วิรา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 5 ก.พ. 2564