รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรมและวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม ตามโครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล (Healthcare Facilities Preparedness) ในการรับมือ COVID-19
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : แจ้งอนุมัติครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม
ขอให้รายงานการตรวจรับรายการครุภัณฑ์ด้านทันตกรรม
ตัวอย่าง รายงานผลการตรวจรับครุภัณฑ์
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 22 ม.ค. 2564