รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารรูปแบบการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP
รายละเอียด :

เอกสารรูปแบบการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP

ดาวน์โหลดเอกสาร : เกณฑ์การใช้งบประมาณWHO
ขั้นตอนการเสนอโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายชื่อรพ.ตัวแทนเขตสุขภาพ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 7 ม.ค. 2564