รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการชี้แจงตรวจราชการและนิเทศงานกรณี
ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ โดย กองบริหารการสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom)
กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ผ่านระบบ Zoom)
แนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี (ผ่านระบบ Zoom)
แนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
แนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
แนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดย แพทย์หญิงณภัทร สิทธิศักดิ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
ระบบธรรมาภิบาล โดย นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ CFO เขตสุขภาพที่ 8
ระบบธรรมาภิบาล โดย นางสาวสุกานดา ศรีบัวขาว ตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ 8
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 27 ธ.ค. 2563