รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :

ประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8

ดาวน์โหลดเอกสาร : นโยบาย เขตสุขภาพที่ 8 (ผตร.)
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 8
COVID-19 กัญชง กัญชา
วาระการประชุม
ปริมาณงาน เขต 8
ร่างปรับกรอบ เขต 8
การจัดทำแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 25 ธ.ค. 2563