รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียด :

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งออกเป็นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ และนำลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 253 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอำนวยการ (GM)
โพสโดย : gm
วันที่ : 3 ก.ค. 2560