รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : CPG ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 ตุลาคม 2563
แนว ทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการ การบริการดูแูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 17 พ.ย. 2563