รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุ
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2560.pdf
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการจำหน่ายพัสดุ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 13 พ.ย. 2563