รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปิดหน่วยงานใหม่หรือจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
       สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือเรื่องการดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปิดหน่วยงานใหม่หรือจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
                         
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอริสา สีหานาวี
นักทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 31 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 13 พ.ย. 2563