รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้    จึ
รายละเอียด :

เรียอาจารย์และผู้ที่รับผิดชอบ
           สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถือ
นางสาวอริสา สีหานาวี
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือนำส่ง
ใบสมัคร
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 5 พ.ย. 2563