รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความเห็นชอบพื้นที่รองรับข้าราชการลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียด :

เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
         สนง.เขต 8 ขอส่งหนังสือเรื่องขอความเห็นชอบพื้นที่รองรับข้าราชการลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ราย นางสาวไพลิน พิชัยแพทย์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอริสา สีหานาวี
นักทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 22 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 2 พ.ย. 2563