รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอผลงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด :

ผลงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษานิ่วในท่อไตด้วยวิธีการสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงกับวิธีการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องท่อไตสลายนิ่วด้วยเลเซอร์
ความชุกการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอุดตันในผู้ป่วยศัลยกรรม ระบบประสาทและสมอง
การศึกษาผลการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การพัฒนารูปแบบการเตรียมเครื่องมือผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี โดย ไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม ห้องผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลอุดรธานี
โปรแกรมคำนวณภาระงาน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จากฐานข้อมูลโรงพยาบาล
สถานการณ์ใส่ท่อช่วยหายใจและภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ผลของสมาธิบำบัดแบบ SKT ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรโรงพยาบาลอุดรธานี
ผลการเตรียมผู้ป่วยสวนหลอดเลือดหัวใจอย่างมีระบบ โดยการให้ความรู้ด้วยการสอน ดูวีดีโอแผ่นพับ และคำแนะนำต่อความวิตกกังวลและความพึงพอใจ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ โรงพยาบาลอุดรธานี
ประสิทธิผลของการบำบัดทางจิตสังคมด้วยโปรแกรมสติบำบัด เพื่อป้องกันการเสพติดสุราซ้ำของผู้ป่วยโรคติดสุราที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
การศึกษาค่าถ่วงน้ำหนัก (K Factor) ในการจัดสรรงบบริการผู้ป่วยในทั่วไป กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามกลุ่มระดับบริการ ของโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 8
ผลการควบคุมความดันกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจในท่านอนคว่ำ ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบให้ ยาระงับความรู้สึกทั่วตัว โรงพยาบาลอุดรธานี
การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบวันเดียวกลับโรงพยาบาลอุดรธานี
ความตั้งใจคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต โรงพยาบาลอุดรธานี
การพัฒนารูปแบบการจัดการการจำหน่ายมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ในหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ในโรงพยาบาลอุดรธานี : ผู้ให้ ผู้รับ บริการปลอดภัย และเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2560 - 2562
การศึกษาคุณภาพน้ำเสียของโรงพยาบาลอุดรธานีที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำเสียสาธารณะ
ประสิทธิผลของโปรแกรม TEAM -V ต่อศักยภาพสมองผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องระยะเริ่มแรก เครือข่ายโรงพยาบาลอุดรธานี
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 21 ก.ย. 2563