เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565

1

เรื่องเพื่อทราบ

2

รับรองรายงานการประชุม

3

เรื่องสืบเนื่องติดตาม

4

เรื่องเพื่อพิจารณา

หนังสือเชิญ