เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการฯ ศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 6-2562

1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- วาระก่อนการประชุม
1.1 เรื่องแจ้งจากสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
1.2 เรื่องแจ้งจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
1.3 เรื่องแจ้งจากศูนย์วิชาการ

2

รับรองรายงานการประชุม

3

เรื่องสืบเนื่องติดตาม

4

เรื่องเพื่อพิจารณา

5

เรื่องอื่นๆ

หนังสือเชิญ