ข้อมูลกลุ่มงานอำนวยการ

หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
GM
15 มี.ค. 2562
2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562
GM
23 ม.ค. 2562
3 ผู้มีอำนาจลงนาม ในการอนุมัติรายการต่างๆ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
GM
7 ธ.ค. 2561
4 แบบตอบรับวิทยากร สำนักงานเขตสุขภาพที่8
GM
7 ธ.ค. 2561
5 ใบแจ้งซ่อม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
GM
23 พ.ย. 2561
6 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ,ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ,
GM
23 พ.ย. 2561
7 แบบ บก 107 ล่าสุด
GM
23 พ.ย. 2561
8 แบบฟอร์มบันทึกข้อความยืมเงินทดรองราชการ
GM
6 พ.ย. 2561
9 แบบ 8500 ฟอร์มสัญญายืมเงิน ยื่นต่อ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
GM
6 พ.ย. 2561
10 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน แบบ 8500
GM
12 ก.ค. 2561
11 แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ (1 คนหรือไม่เกิน 3 คน)
GM
12 ก.ค. 2561
12 แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (เป็นหมู่คณะ)
GM
12 ก.ค. 2561
13 เอกสารแนบ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
GM
31 ต.ค. 2560
14 ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
GM
31 ต.ค. 2560
15 ข้อแตกต่าง การประชุมแตกต่างกับการอบรม
GM
31 ต.ค. 2560
16 ตัวอย่าง การขออนุมัติโครงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและถัวเฉลี่ย
GM
31 ต.ค. 2560
17 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
GM
1 ก.พ. 2560
18 แผนผังแสดงขั้นตอนการยืมเงินงบประมาณของทางราชการ (สสจ.อุดรธานี)
GM
1 ก.พ. 2560
19 ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ,ฝึกอบรม, ประชุมสัมมนา
GM
1 ก.พ. 2560
20 ใบสำคัญรับเงิน
GM
1 ก.พ. 2560
21 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
GM
1 ก.พ. 2560
22 ใบมอบฉันทะ
GM
1 ก.พ. 2560
23 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
GM
1 ก.พ. 2560
24 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
GM
1 ก.พ. 2560
25 แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
GM
1 ก.พ. 2560
26 แบบฟอร์มประกอบการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายในการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม (กรณีไม่เป็นผู้จัด)
GM
1 ก.พ. 2560
27 แบบฟอร์มประกอบการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายในการเบิก - จ่ายในการเดินทางไปราชการ
GM
1 ก.พ. 2560
28 แบบฟอร์มประกอบการตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
GM
1 ก.พ. 2560
29 แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งหลักฐานในการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด)
GM
1 ก.พ. 2560
30 แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กระทรวงการคลัง)
GM
1 ก.พ. 2560
31 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
GM
1 ก.พ. 2560
32 แบบตรวจสอบประกอบการยืมเงินส่งใช้เงินยืมของทางราชการ
GM
1 ก.พ. 2560
33 แบบ บก 111
GM
1 ก.พ. 2560
34 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติฝากเงินรับฝาก สสจ.อุดรธานี
GM
1 ก.พ. 2560
35 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
GM
1 ก.พ. 2560
36 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม (กรณีหลายกิจกรรม)
GM
1 ก.พ. 2560
37 ขออนุมัติจัดอบรม ประชุม สัมมนา
GM
1 ก.พ. 2560
38 ขออนุมัติจัดอบรม ประชุม สัมมนา (กรณีหลายกิจกรรม)
GM
1 ก.พ. 2560
39 การปฏิบัติการฝากเงินรับฝาก สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
GM
1 ก.พ. 2560