ข้อมูลกลุ่มงานอำนวยการ

หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งหลักฐานในการเบิกจ่าย ทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2561
GM
23 พ.ย. 2560
2 หลักเกณณ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เขตสุขภาพที่ 8
GM
23 พ.ย. 2560
3 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการและเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ
GM
13 พ.ย. 2560
4 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8)
GM
3 พ.ย. 2560
5 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติโครงการฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 8)
GM
31 ต.ค. 2560
6 เอกสารแนบ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
GM
31 ต.ค. 2560
7 ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
GM
31 ต.ค. 2560
8 ข้อแตกต่าง การประชุมแตกต่างกับการอบรม
GM
31 ต.ค. 2560
9 ตัวอย่าง การขออนุมัติโครงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและถัวเฉลี่ย
GM
31 ต.ค. 2560
10 แบบฟอร์มใบตัดยอดเงิน V.4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
GM
8 มิ.ย. 2560
11 ตัวอย่างใบตอบรับวิทยากร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
GM
8 มิ.ย. 2560
12 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
GM
1 ก.พ. 2560
13 สัญญายืมเงิน
GM
1 ก.พ. 2560
14 แผนผังแสดงขั้นตอนการยืมเงินงบประมาณของทางราชการ (สสจ.อุดรธานี)
GM
1 ก.พ. 2560
15 ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ,ฝึกอบรม, ประชุมสัมมนา
GM
1 ก.พ. 2560
16 ใบสำคัญรับเงิน
GM
1 ก.พ. 2560
17 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
GM
1 ก.พ. 2560
18 ใบมอบฉันทะ
GM
1 ก.พ. 2560
19 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
GM
1 ก.พ. 2560
20 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
GM
1 ก.พ. 2560
21 แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
GM
1 ก.พ. 2560
22 แบบฟอร์มประกอบการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายในการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม (กรณีไม่เป็นผู้จัด)
GM
1 ก.พ. 2560
23 แบบฟอร์มประกอบการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายในการเบิก - จ่ายในการเดินทางไปราชการ
GM
1 ก.พ. 2560
24 แบบฟอร์มประกอบการตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
GM
1 ก.พ. 2560
25 แบบฟอร์มตรวจสอบประกอบการยืมเงินส่งใช้เงินยืมของทางราชการ
GM
1 ก.พ. 2560
26 แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งหลักฐานในการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด)
GM
1 ก.พ. 2560
27 แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กระทรวงการคลัง)
GM
1 ก.พ. 2560
28 แบบฟอร์มขออนุมัติค่าสมนาคุณวิทยากร เกินอัตรา
GM
1 ก.พ. 2560
29 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
GM
1 ก.พ. 2560
30 แบบตรวจสอบประกอบการยืมเงินส่งใช้เงินยืมของทางราชการ
GM
1 ก.พ. 2560
31 แบบ บก 111
GM
1 ก.พ. 2560
32 แบบ บก 107
GM
1 ก.พ. 2560
33 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติฝากเงินรับฝาก สสจ.อุดรธานี
GM
1 ก.พ. 2560
34 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
GM
1 ก.พ. 2560
35 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
GM
1 ก.พ. 2560
36 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม (กรณีหลายกิจกรรม)
GM
1 ก.พ. 2560
37 ขออนุมัติจัดอบรม ประชุม สัมมนา
GM
1 ก.พ. 2560
38 ขออนุมัติจัดอบรม ประชุม สัมมนา (กรณีหลายกิจกรรม)
GM
1 ก.พ. 2560
39 ขออนุญาติเดินทางไปราชการแบบขอไปประชุม
GM
1 ก.พ. 2560
40 การปฏิบัติการฝากเงินรับฝาก สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
GM
1 ก.พ. 2560