ข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบ 2561
CIO
5 พ.ค. 2561
2 รายงานประจำปี 2560 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
CIO
7 ก.พ. 2561
3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เน้นหนัก เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
CIO
6 ก.พ. 2561
4 รายงานข้อมูลพื้นฐานเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
5 แผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ Service Plan 61-65 R8WAY
CIO
6 ก.พ. 2561
6 แผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ Service Plan 61-65 กบส.
CIO
6 ก.พ. 2561
7 การบริหารงานเขตสุขภาพที่ 8
CIO
6 ก.พ. 2561
8 โครงสร้างและยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561
CIO
6 ก.พ. 2561
9 แผนปฏิบัติการโครงการ ปี 2561 สนง.เขตสุขภาพที่ 8
CIO
6 ก.พ. 2561
10 แผนปฏิบัติการ PA ปี 2561 แก้ไขล่าสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
11 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไข)
CIO
6 ก.พ. 2561
12 รายงานประจำปีงบประมาณ 2559
CIO
6 ก.พ. 2561
13 สรุปผลการตรวจราชการการะทรวงสาธารณสุข ปี 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
14 สรุปรายงาน PA 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
15 หนังสือรวมนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 2560 (ฉบับสมบูรณ์)
CIO
27 มิ.ย. 2560
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4/2560
CIO
29 พ.ค. 2560
17 คู่มือการใช้งานโปรแกรม R8-506
CIO
6 มี.ค. 2560