ข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562
CIO
25 ธ.ค. 2561
2 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2562
CIO
3 ธ.ค. 2561
3 Focal Point Service plan เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562
CIO
27 พ.ย. 2561
4 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เน้นหนัก เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562
CIO
27 พ.ย. 2561
5 รวม PAปลัด+ผตร.+ตรวจราชการ+ยุทธศาสตร์เขต8 ปี 2562
CIO
27 พ.ย. 2561
6 รายการการงบลงทุนเหลือจ่าย ปี 62 ครั้งที่ 2
CIO
21 พ.ย. 2561
7 รายการการงบลงทุนเหลือจ่าย ปี 62 ครั้งที่ 1
CIO
21 พ.ย. 2561
8 แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตสุขภาพประจำปี 2562
CIO
19 พ.ย. 2561
9 รหัสโครงการ ปีงบ 2562
CIO
8 พ.ย. 2561
10 Check List เตรียมจัดประชุม
CIO
23 ส.ค. 2561
11 รายงานผลการปฏิบัติราชการ PA และ ผลงานเด่นกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
CIO
1 ส.ค. 2561
12 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
CIO
28 มิ.ย. 2561
13 แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบ 2561
CIO
5 พ.ค. 2561
14 รายงานประจำปี 2560 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
CIO
7 ก.พ. 2561
15 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เน้นหนัก เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
CIO
6 ก.พ. 2561
16 รายงานข้อมูลพื้นฐานเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
17 แผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ Service Plan 61-65 R8WAY
CIO
6 ก.พ. 2561
18 แผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ Service Plan 61-65 กบส.
CIO
6 ก.พ. 2561
19 การบริหารงานเขตสุขภาพที่ 8
CIO
6 ก.พ. 2561
20 โครงสร้างและยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561
CIO
6 ก.พ. 2561
21 แผนปฏิบัติการโครงการ ปี 2561 สนง.เขตสุขภาพที่ 8
CIO
6 ก.พ. 2561
22 แผนปฏิบัติการ PA ปี 2561 แก้ไขล่าสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
23 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไข)
CIO
6 ก.พ. 2561
24 รายงานประจำปีงบประมาณ 2559
CIO
6 ก.พ. 2561
25 สรุปผลการตรวจราชการการะทรวงสาธารณสุข ปี 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
26 สรุปรายงาน PA 2560
CIO
6 ก.พ. 2561
27 หนังสือรวมนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 2560 (ฉบับสมบูรณ์)
CIO
27 มิ.ย. 2560
28 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4/2560
CIO
29 พ.ค. 2560
29 คู่มือการใช้งานโปรแกรม R8-506
CIO
6 มี.ค. 2560