ผู้บริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 8
นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
นพ.สมิต ประสันนาการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 8
นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 8
นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 8