ผู้บริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 8
นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 8
นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 8