กลุ่มงานอำนวยการนายวชิระ รัตนเพชร

รักษาการนักจัดการทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายทรัพย์สิน วงษ์ศิลป์

นิติกรชำนาญการนางสาวพิมพ์สิลภัส โสตะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางสาวพินดาธาร พินธะ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวสุกานดา ศรีบัวขาว

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการนางพรทิพย์ ตันมิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีนายพงศธรณ์ อภัยโส

นายช่างเทคนิคนางสาวรัชนก ศรีนานวล

เจ้าพนักงานธุรการนายขวัญชัย บ่อคำเกิด

พนักงานขับรถยนต์นายอัมรินทร์ ทาสี

พนักงานขับรถยนต์บทบาทหน้าที่

  • งานบริหาร

  • งานสารบรรณ งานธุรการ

  • งานการเงินและบัญชี

  • งานพัสดุ ยานพาหนะและอาคารสถานที่

  • งานนิติกร