กลุ่มงานอำนวยการนายพลพีร์ พรศิรธนานันต์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายธนัทพิสิษฐ์ ศรีรัตนาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายทรัพย์สิน วงษ์ศิลป์

นิติกรชำนาญการนางสาวสุกานดา ศรีบัวขาว

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนางพัชรินทร์ พิมพา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาวพินดารธาร พินธะ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางพรทิพย์ ตันมิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีนายพงศธรณ์ อภัยโส

นายช่างเทคนิคนางสาวรัชนก ศรีนานวล

เจ้าพนักงานธุรการนายขวัญชัย บ่อคำเกิด

พนักงานขับรถยนต์นายสุทธิพงษ์ แสนบุญลือ

พนักงานขับรถยนต์