กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพพญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวรัชชดา สุขผึ้ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางนิตยา ศิริรัตน์ไพบูลย์

เภสัชกรชำนาญการนายสุรชัย รสโสดา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนางสาวจิราภรณ์ ผิวดำ

นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวนัฐวดี มูลที

นักวิชาการสาธารณสุข