COVID-19
เขตสุขภาพที่ 8

ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เวลา 16.00 น.

รายใหม่


+264
ราย

สะสม


123,760
ราย

รักษาอยู่


2,956
ราย

รักษาหาย


120,195
ราย
เสียชีวิต 609 ราย


ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8จำนวนผู้ติดเชื้อจำแนกในและนอกพื้นที่
ข้อมูลรายจังหวัด

*สามารถเลือกดูกราฟรายจังหวัดได้ โดยการคลิกที่ชื่อจังหวัดที่ต้องการ


ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ (ราย)
31 พฤษภาคม 2565
ในพื้นที่ นอกพื้นที่ จำนวนสะสม (ราย) 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 2565
ติดเชื้อ รักษาอยู่ รักษาหาย เสียชีวิต
1 อุดรธานี 50 50 0 28,625 627 27,839 159
2 สกลนคร 63 61 2 20,547 323 20,103 121
3 นครพนม 61 61 0 13,299 417 12,830 52
4 เลย 21 21 0 17,074 943 16,023 108
5 หนองคาย 45 44 1 22,832 373 22,392 67
6 หนองบัวลำภู 15 15 0 10,964 191 10,692 81
7 บึงกาฬ 9 9 0 10,419 82 10,316 21
รวม 264 261 3 123,760 2,956 120,195 609
** ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
ที่มา : วิเคราะห์เพื่อกำกับติดตามโดย สคร.8 จ.อุดรธานี อ้างอิง ศวก.8 จ.อุดรธานี และเครือข่ายห้องปฏิบัติการฯเขตสุขภาพที่ 8

ประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว วันที่
1 แจ้งผังโครงสร้าง ICS ด้านการแพทย์และสารธรณสุข เขตสุขภาพและ สสจ. 24 พ.ค. 2565
2 แจ้งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายสำคัญ จ.หนองบัวลำภู 2 พ.ค. 2565
3 แจ้งข้อสั่งการ EOC กระทรวง วันที่ 25 เมษายน 2565 2 พ.ค. 2565
4 ขอเชิญประชุม EOC เขต 8 วันที่ 8 เมษายน 2565 5 เม.ย. 2565
5 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ(โควิด) 31 มี.ค. 2565
6 แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนฯ ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 31 มี.ค. 2565
7 ขอเชิญประชุม EOC เขต 8 วันที่ 29 มีนาคม 2565 28 มี.ค. 2565
8 CPG COVID-19 ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2565 1 มี.ค. 2565
9 แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) เด็กอายุ 5-11 ปี 1 มี.ค. 2565
10 แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน โควิด 19 1 มี.ค. 2565
11 ข้อสั่งการ EOC กระทรวง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และผลการสำรวจแอนติบอดี IgG ต่อโรคโควิด-19 22 ก.พ. 2565
12 หนังสือเชิญประชุม EOC ครั้งที่ 2/2565 11 ก.พ. 2565
13 สรุปรูปเล่มประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ EOC COVID-19 ระลอกที่ 1-3 10 ก.พ. 2565
14 คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีน และคำสั่ง EOC เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565 25 ม.ค. 2565
15 คำสั่ง EOC และ ผัง ICS ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565 24 ม.ค. 2565
16 การจัดหา Antigen test kit (ATK) โดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ 28 ธ.ค. 2564
17 เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 100 ล้านโด๊ส 25 พ.ย. 2564
18 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการกำกับติดตาม เฝ้าระวัง กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการในพื้นที่เปิดประเทศ 23 พ.ย. 2564
19 ขอให้ทบทวนรายชื่อตามคำสั่ง 19 พ.ย. 2564
20 หนังสือเชิญประชุม EOC วันที่ 19 พ.ย. 64 19 พ.ย. 2564
21 แจ้งมติและข้อสั่งการ EOC กระทรวง วันที่ 29 ตุลาคม 2564 11 พ.ย. 2564
22 แจ้งข้อสั่งการ EOC กระทรวง วันที่ 19 ตุลาคม 2564 11 พ.ย. 2564
23 หนังสือเชิญประชุม EOC เขต 8 วันที่ 10 พ.ย. 64 10 พ.ย. 2564
24 แจ้งมติและข้อสั่งการ EOC วันที่ 4 และ 12 ตุลาคม 2564 26 ต.ค. 2564
25 ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก. ศบค.) 21 ต.ค. 2564
26 ผลการประชุม ศปก. ศบค. 18-31 ส.ค. 64 18 ต.ค. 2564
27 ขอเชิญประชุม EOC เขต8 ครั้งที่ 59/2564 และเชิญประชุม คทง.วัคซีน 41/2564 12 ต.ค. 2564
28 บทสรุปผู้บริหาร การประชุมบริหารจัดการวัคซีน วันที่ 22 กันยายน 2564 11 ต.ค. 2564
29 การบริหารวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ 8 ต.ค. 2564
30 ขอขอบคุณ 8 ต.ค. 2564
31 สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด และแนวทางการให้บริการวัคซีน Pfizer 6 ต.ค. 2564
32 ข้อสั่งการ EOC กระทรวง วันที่ 22 ก.ย.64 6 ต.ค. 2564
33 ขอความอนุเคราะห์วัคซีนโควิด 19 ให้กับนักศึกษา 4 ต.ค. 2564
34 แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (PFIZER) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 1 ต.ค. 2564
35 เอกสารขอรับการชดเชยกรมธรรม์โควิด 13 ก.ย. 2564
36 ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 วันที่ 17-31 ก.ค. 64 10 ก.ย. 2564
37 มติและข้อสั่งการ EOC เขต วันที่ 27 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2564 7 ก.ย. 2564
38 ขอเชิญประชุม EOC เขต 8 ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตั้งแต่ 7 ก.ย. 64 เป้นต้นไป 6 ก.ย. 2564
39 ข้อสั่งการ EOC กระทรวง วันที่ 13 ส.ค.64 26 ส.ค. 2564
40 ข้อสั่งการ EOC วันที่ 23 ส.ค. 64 26 ส.ค. 2564
41 ข้อสั่งการ EOC วันที่ 18 และ 20 ส.ค. 64 25 ส.ค. 2564
42 สรุปประเด็นการประชุมและข้อสั่งการ และข้อมูลอนามัยโพล ครั้งที่ 12 รายจังหวัด 20 ส.ค. 2564
43 บทสรุปผู้บริหาร วันที่ 21 และ 27 กรกฎาคม 2564 20 ส.ค. 2564
44 ข้อสั่งการ EOC วันที่ 16 ส.ค. 64 20 ส.ค. 2564
45 จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ รพ.สนาม และการฉีดวัคซีน 18 ส.ค. 2564
46 การปรับเวลาการปฏิบัติงาน รพ.บุษราคัม ของบุคลากรทางการแพทย์ด้านการพยาบาล 18 ส.ค. 2564
47 ข้อสั่งการ EOC เขต8 วันที่ 10, 11, 13, 15 ส.ค. 64 18 ส.ค. 2564
48 มติและข้อสั่งการ EOC เขต วันที่ 6 และ 8 สิงหาคม 2564 11 ส.ค. 2564
49 แจ้งสรุปการประชุมทางไกลและข้อสั่งการ 10 ส.ค. 2564
50 มติและข้อสั่งการ EOC เขต วันที่ 28-29 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2564 6 ส.ค. 2564
51 สรุปประเด็นการประชุมและข้อสั่งการ 6 ส.ค. 2564
52 แจ้งข้อสั่งการ ศบค./ สรุปผลการประชุม EOC กระทรวง /ผลการประชุม ศปก. ศบค. 5 ส.ค. 2564
53 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ปี 2564 3 ส.ค. 2564
54 แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วย Covid-19 แบบ Home Isolation 2 ส.ค. 2564
55 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล OP-IP ผู้มีสิทธิและคนในครอบครัวที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด19 2 ส.ค. 2564
56 ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี 29 ก.ค. 2564
57 ขอเชิญประชุมหารือการสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานที่ รพ.บุษราคัม 28 ก.ค. 2564
58 แนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 25 ก.ค. 2564
59 ขอสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัตงาน รพ บุษราคัม 24 ก.ค. 2564
60 แนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal 9 ก.ค. 2564
61 หนังสือ รายงานการรับ จ่ายวัคซีน COVID-19 8 ก.ค. 2564
62 ขอเชิญประชุมบูรณาการ EOC เขต 8 ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 8 ก.ค. 2564
63 ขอเชิญประชุม EOC เขต8 และเชิญประชุม คทง.วัคซีน ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ไปจนกว่าสถานการณืจะดีขึ้น 8 ก.ค. 2564
64 แจ้งข้อสั่งการ คณะทำงานเขตสุขภาพที่ 8 7 ก.ค. 2564
65 คำสั่ง EOC เขต 8 ที่ 356/2564 7 ก.ค. 2564
66 ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 5 ก.ค. 2564
67 การฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร 2 ก.ค. 2564
68 ขอเชิญประชุม EOC เขต8 ครั้งที่ 19/2564 และเชิญประชุม คทง.วัคซีน 7/2564 8 มิ.ย. 2564
69 หนังสือเชิญประชุม EOC ครั้งที่ 18/2564 5 มิ.ย. 2564
70 คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหะสถาน 4 มิ.ย. 2564
71 แจ้งคำนิยามของสถานพยาบาลที่ใ้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID 19 31 พ.ค. 2564
72 กรมธรรม์โควิด-19 ณ 31 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564
73 การรายงานผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 31 พ.ค. 2564
74 ขอเชิญประชุม EOC เขต8 ครั้งที่ 16/2564 และเชิญประชุม คทง.วัคซีน 4/2564 30 พ.ค. 2564
75 แจ้งมติและข้อสั่งการ EOC เขต 8 ครั้งที่ 15/2564 และ คทง.บริหารจัดการวัคซีน ครั้งที่ 3/2564 28 พ.ค. 2564
76 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 24 พ.ค. 2564
77 ขอเชิญประชุม EOC เขต8 ครั้งที่ 15/2564 และเชิญประชุม คทง.วัคซีน 3/2564 24 พ.ค. 2564
78 แจ้งการตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวง 24 พ.ค. 2564
79 ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 20 พ.ค. 2564
80 มติและข้อสั่งการ คณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 20 พ.ค. 2564
81 ขอเชิญประชุม คทง.อำนวยการบริหารจัดการวัคซีน เขต 8 ครั้งที่ 2/2564 16 พ.ค. 2564
82 ขอเชิญประชุม EOC เขต8 ครั้งที่ 14/2564 16 พ.ค. 2564
83 แจ้งการตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงวันที่ 17-21 พ.ค. 64 16 พ.ค. 2564
84 แจ้งการตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวง 7 พ.ค. 2564
85 มติและข้อสั่งการ คณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 7 พ.ค. 2564
86 มติและข้อสั่งการ คณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 3 พ.ค. 2564
87 คู่มือการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 1 พ.ค. 2564
88 มติและข้อสั่งการ คณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 29 เมษายน 2564 1 พ.ค. 2564
89 มติและข้อสั่งการ คณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 13- 27 เมษายน 2564 30 เม.ย. 2564
90 "ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home)ฯ 17 เม.ย. 2564
91 คำสั่งคณะทำงานระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯ 9 มี.ค. 2564
92 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก 9 มี.ค. 2564
93 ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) 9 มี.ค. 2564
94 ขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการในการควบคุมการแร่ระบาดของ COVID-19 16 ก.พ. 2564
95 เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มอย่างเคร่งครัด 22 ม.ค. 2564
96 รายงานสถานการณ์ วันที่ 7 มกราคม 2564 11 ม.ค. 2564
97 คำสั่งศูนย์บริหารสถาณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 / 13 มิถุนายน 2563 19 มิ.ย. 2563
98 แนวปฏิบัตการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 / 7 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
99 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 11 เม.ย. 2563
100 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล / 8 เมษายน 2563 11 เม.ย. 2563
101 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) 11 เม.ย. 2563
102 นิยามผู้สงสัยติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค / 7 เมษายน 2563 11 เม.ย. 2563
103 ฐานความผิดและบทกำหนดโทษตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 7 เม.ย. 2563
104 แนวทางเวชปฏิบัติ วินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / 30 มีนาคม 2563 30 มี.ค. 2563
105 จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 28 มี.ค. 2563
106 จำนวนเครื่องช่วยหายใจ เขตสุขภาพที่ 8 28 มี.ค. 2563
107 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 1 / 25 มีนาคม 63 26 มี.ค. 2563
108 แนวทาง Social Distancing 24 มี.ค. 2563
109 อสม.เคาะประตูบ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค COVID-19 24 มี.ค. 2563
110 การติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย ในต่างประเทศ ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจาก กทม. และปริมณฑล 24 มี.ค. 2563
111 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค COVID-19 / 23 มีนาคม 63 24 มี.ค. 2563
112 นิยามผังการตรวจ Lab / 21 มีนาคม 2563 22 มี.ค. 2563
113 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 2 / 2563 21 มี.ค. 2563
114 นิยามผังการตรวจ Lab / 18 มีนาคม 2563 20 มี.ค. 2563
115 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี 19 มี.ค. 2563
116 Corona Virus Disease 2019 16 มี.ค. 2563
117 คาดการณ์การระบาดและมาตรการในระยะที่ 3 16 มี.ค. 2563
118 คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 มี.ค. 2563
119 ผังโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 16 มี.ค. 2563
120 คำสั่ง ICS เขตสุขภาพ 8 ผตร.ลงนาม 16 มี.ค. 2563
121 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 14 มี.ค. 2563
122 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 14 มี.ค. 2563
123 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 14 มี.ค. 2563
124 ระยะการระบาด COVID-19 12 มี.ค. 2563
125 หลักเกณฑ์ลักษณะสถานที่กักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย 8 มี.ค. 2563
126 พรบ.โรคติดต่อ ปี 2558 8 มี.ค. 2563
127 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 7 มี.ค. 2563
128 ช่องข่าว จังหวัดอุดรธานี เชิญชวนลงทะเบียนผู้เดินทางจากประเทศเสื่ยง 7 มี.ค. 2563
129 คำแนะนำ สำหรับสถานที่รวมตัวกันของคนหมู่มาก (กระทรวงสาธารณสุข) 7 มี.ค. 2563
130 มาตรการรองรับแรงงานไทยที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 7 มี.ค. 2563
131 สถานะการณ์ในจังหวัดอุดรธานี 6 มี.ค. 2563

Finance COVID-19


# หัวข้อข่าว วันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล เดือน พย.-ธค 64 เพิ่มเติม 22 ส.ค. 2565
2 ทบทวนคำของบประมาณค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล เดือน พย-ธค.64 19 ก.ค. 2565
3 แจ้งปรับแนวทางการปรับอัตราจ่ายบริการ COVID เริ่ม 15 พค 65 2 มิ.ย. 2565
4 แจ้งโอนจัดสรรงบกลาง(Covid-19) ปี2565 เป็นค่ารักษาฯ กรณีผู้ป่วยในไร้สิทธิ (รหัส 188) 2 มิ.ย. 2565
5 ที่ สธ 0211-11504 ลว.26 พค 65 รายงานค่าตอนแทนเสี่ยงภัย งบกลาง COVID เดือน ตค 64 - มิย.65 30 พ.ค. 2565
6 แจ้งโอนงบเสี่ยงภัย COVID รหัส 188 (ค้างปี 2563 และ ค่าใช้จ่ายเดือน ตค-ธค.64) 23 พ.ค. 2565
7 แจ้งโอนงบค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล เดือน พย. 64 21 มี.ค. 2565
8 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษโควิด ส่วนที่ต้องเบิกจ่ายต้องเงินบำรุงของหน่วยบริการ 2 มี.ค. 2565
9 เร่งรัดเบิกจ่าย และทบทวนการใช้จ่าย งปม.ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล เดือน พย-ธค 65 28 ก.พ. 2565
10 กองบริหารการคลัง โอนเงินงบกลาง COVID-19 รหัส 138 วันที่ 15 กพ 65 15 ก.พ. 2565
11 แนวทางการตรวจโรคติดเชื้อ COVID 19 ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว วันที่ 26 มกราคม 2565 14 ก.พ. 2565
12 เอกสารการดำเนินงานและการจ่ายชดเชย HI / CI 11 ม.ค. 2565
13 หนังสือขอความร่วมมือในการบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 28 ธ.ค. 2564
14 การดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน COVID-19 26 พ.ย. 2564
15 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังประเด็นปัญหา และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ COVID วันที่ 25 พย 64 23 พ.ย. 2564
16 ขอติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ COVID รายเดือน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 19 พ.ย. 2564
17 สธ 0206.09.7- ว.4729 ลว. 16 พย.64 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 เงินกันเหลื่อมปี (สสจ., รพศ., รพท.,) 16 พ.ย. 2564
18 ขอให้รายงานผลการเบิกจ่าย และขอรับงบเพิ่มเติม ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล 9 พ.ย. 2564
19 หนังสือแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ผ่านการลงนามเห็นชอบจากท่าน ผตร เขต 8 เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ COVID-19 และหนังสือแจ้งโอนเงิน 2 พ.ย. 2564
20 แจ้งโอนงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฮีดวัคซีนนอกสถานที่ 18 ต.ค. 2564
21 ประเด็นสอบถาม จากการประชุมงบกลาง COVID วันที่ 1 กย.64 จากกองบริหารการคลัง สปสธ. 27 ก.ย. 2564
22 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 17 กย 64 20 ก.ย. 2564
23 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง รายการยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยกเว้นอากรศุลการกร 13 ก.ย. 2564
24 รายงานการเบิกจ่ายงบกลาง COVID ข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2564 11 ก.ย. 2564
25 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 3 กย 64 จากกองบริหารการคลัง สปสธ. 5 ก.ย. 2564
26 แนวทางการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจ สำหรับ จนท.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล 3 ก.ย. 2564
27 เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงการเบิกจ่ายงบกลาง COVID จากองบริหารการคลัง สปสธ. วันที่ 1 กันยายน 2564 1 ก.ย. 2564
28 ระเบียบเงินบำรุง ปี 2564 สธ+0202.3.43115 31 ส.ค. 2564
29 หลัเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัย HI CI 31 ส.ค. 2564
30 แนวทางการเบิก ค่าบริหารจัดการ รพ.สนาม และวัคซีน 31 ส.ค. 2564
31 13. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 27 สค 64 30 ส.ค. 2564
32 12. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 21 สค.64 30 ส.ค. 2564
33 11. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 14 สค 64 30 ส.ค. 2564
34 10. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 3 กค 64 30 ส.ค. 2564
35 9. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 26 มิย 64 30 ส.ค. 2564
36 8. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 18 มย 64 30 ส.ค. 2564
37 7. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 11 มิย 64 30 ส.ค. 2564
38 6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 4 มิย 64 30 ส.ค. 2564
39 5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 21 พค 64 30 ส.ค. 2564
40 4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID วันที่ 13 พค 64 30 ส.ค. 2564
41 การจ่ายชดเชย COVID-19 สิทธิรัฐวิสาหกิจ 19 ส.ค. 2564
42 กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางเบิกจ่ายค่ารักษา..สิทธิข้าราชการเสี่ยงหรือติดเชื้อCOVID-19 มีผลบังคับใช้16 สิงหาคม 2564 10 ส.ค. 2564
43 หนังสือประกันสังคม ขยายเวลาใบส่งต่อ และการจัดส่งยาทาง ปณ 9 ส.ค. 2564
44 แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม 9 ส.ค. 2564
45 ประกาศ ประกันสังคม หลักเกณฑ์และอัตราจ่าย COVID-19 HI CI ลงวันที่ 23 กค 64 24 ก.ค. 2564
46 ประกาศ ประกันสังคม หลักเกณฑ์และอัตราจ่าย COVID-19 ลงวันที่ 19 กค 64 23 ก.ค. 2564
47 ขอปรับวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน Home Isolation และ Community Isolation ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 23 ก.ค. 2564
48 หนังสือแจ้งการเบิกค่าตรวจ Lab ให้คนต่างด้าวที่ไม่ขึ้นทะเบียน ส่งเบิกกรม คร 23 ก.ค. 2564
49 หนังสือ สปสช แจ้งซักซ้อม HI CI และปรับราคา COVID-19 22 ก.ค. 2564
50 รายละเอียดกรมธรรม์ ที่ สธ จัดสรรให้ และความคุ้มครอง 21 ก.ค. 2564
51 หนังสือ สปสช แจ้งการจ่ายค่าตรวจ Antigen Test Kit (ATK) การดูแลรักษาแบบ Home Isolation และการแยกกักในชุมชน Community Isolation 20 ก.ค. 2564
52 หนังสือ สปสช แจ้ง การจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข ค่าฉีดวัคซีน ค่าชดเชยการรักษา VITT และค่ายาฟ้าทะลายโจร 20 ก.ค. 2564
53 การจ่ายชดเชย Community isolation / Home Isolation 15 ก.ค. 2564
54 หนังสือกรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล OP-IP ที่เสี่ยงหรือติดเชื้อ COVID-19 ฉบับที่ 3 8 ก.ค. 2564
55 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.3 กับการให้รหัส กรณี COVID-19 และวัคซีน COVID-19 7 ก.ค. 2564
56 แจ้งปรับอัตราการจ่ายค่าตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) 7 ก.ค. 2564
57 แจ้งซักซ้อมค่ารถส่งต่อผู้ป่วย COVID 7 ก.ค. 2564
58 แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนไทยทุกคน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง (High Risk closed contract) ที่จำเป็นต้องถูกกักกันโรค ตามที่หน่วยบริการจัดให้ 7 ก.ค. 2564
59 แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา 11 พ.ค. 2564
60 หนังสือแจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่ายปี 63 และโอนงบปี 2564 25 เม.ย. 2564
61 หนังสือเรื่องการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 25 เม.ย. 2564
62 หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 12 ม.ค. 2564
63 แจ้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด 6 ม.ค. 2564
64 โอนเงินงบกลาง COVID 19 รอบที่ 4 19 มิ.ย. 2563
65 หนังสือแจ้งขอปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ARI Clinic 19 มิ.ย. 2563
66 หนังสือแจ้งขอปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ณ State Quarantine และ Local Quarantine 19 มิ.ย. 2563
67 หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ State Quarantine และ Local Quarantine 8 มิ.ย. 2563
68 หนังสือแจ้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID 19 ฉบับลงวันที่ 15 พค 63 18 พ.ค. 2563
69 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย COVID 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพ 7 พ.ค. 2563
70 แบบเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล COVID 19 จากงบกลาง กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 พ.ค. 2563
71 หนังสือ สปสช. แจ้งทุกหน่วยงานเรื่องการเบิกจ่าย COVID 19 20 เม.ย. 2563
72 หนังสือขอสำรวจค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 20 เม.ย. 2563
73 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID 19 ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 17 เม.ย. 2563
74 หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯCOVID19 17 เม.ย. 2563
75 ประเด็นคำถาม-คำตอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย จากกองบริหารการคลัง สธ 17 เม.ย. 2563
76 กองคลังบริหารการคลังแจ้งโอนเงินงบกลาง COVID19 รอบที่ 2 ให้ สสจ ทุกแห่ง 15 เม.ย. 2563
77 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID 19 14 เม.ย. 2563
78 การบันทึกข้อมูล ในระบบโปรแกรม e-claim กรณีโรคติดเชื้อ COVID 19 13 เม.ย. 2563
79 เอกสารหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี COVID 19 ที่ เสนอผ่าน Facebook Live สปสช. วันที่ 13 เมย.2563 13 เม.ย. 2563
80 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง COVID 19 ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 11 เม.ย. 2563
81 การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิ UC กรณีผู้ป่วยนอกที่มีความจำเป็นต้องรับบริการในช่วง COVID 19 10 เม.ย. 2563
82 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน COVID19 9 เม.ย. 2563
83 แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล COVID19 ของ สกส. ตามประกาศกรมบัญชีกลาง 9 เม.ย. 2563
84 นิยามสอบสวน แนวทางส่งเรียกเก็บแลป PUI 07 04 2020_final 8 เม.ย. 2563
85 สรุปการเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคCOVID-19 ล่าสุด 07-04-20 8 เม.ย. 2563
86 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง COVID 19 ณ วันที่ 4 เมษายน 2563 7 เม.ย. 2563
87 หนังสือกรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) ของผู้มีสิทธิข้าราชการ 5 เม.ย. 2563
88 ประกาศ และหลักเกณฑ์ฯ สปสช. ที่แก้ไข ปรับปรุง 2 เม.ย. 2563
89 หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อ COVID 19 ของผู้มีสิทธิ ประกันสังคม 31 มี.ค. 2563
90 ระเบียบเงินบริจาค และระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไร 31 มี.ค. 2563
91 หนังสือกระทรวงการคลัง แจ้งการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 2563
92 ขยายความ ว 115 และ ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีค ๖๓ 30 มี.ค. 2563
93 หนังสือ กค_ว 115 แจ้งการดำเนินการกณีการจัดซื้อยา วชย หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับ การป้องกัน ควบคุม หรือรักษา COVID 19 30 มี.ค. 2563
94 หนังสือ สธ แจ้งการจัดซื้อหน้ากากอนามัย Mask ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 30 มี.ค. 2563
95 กรมบัญชีกลางปลดล๊อค 30 มี.ค. 2563
96 เบอร์ติดต่อสอบถามงบ COVID 19 ของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30 มี.ค. 2563
97 หนังสือกรมบัญชีกลาง แจ้งหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการและเงื่อนไข การเบิกค่ารักษา COVID 19 ของผู้มีสิทธิข้าราชการ 30 มี.ค. 2563
98 หนังสือกรมบัญชีกลาง ขอตกลงเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วย COVID 19 30 มี.ค. 2563
99 กองคลังบริหารการคลังแจ้งโอนเงินงบกลางรอบที่ 1 ให้ สสจ ทุกแห่ง 30 มี.ค. 2563
100 การใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ระบาดโรค COVID 19 30 มี.ค. 2563
101 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID 19 และแบบฟอร์มการเบิก 30 มี.ค. 2563
102 Slide ชี้แจง งบกลาง COVID 19 กองบริหารการคลัง สธ ประชุม VDO Conference วันที่ 26 มีค 63 30 มี.ค. 2563
103 หนังสือแจ้ง สสจ ทุกแห่ง การเบิกจ่ายเงินงบกลาง COVID 19 ตามหนังสือที่ สธ 0206.09.7/ว 183 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 30 มี.ค. 2563

# หัวข้อข่าว วันที่

# หัวข้อข่าว วันที่

# หัวข้อข่าว วันที่

# หัวข้อข่าว วันที่
1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 03.09.65 9 ก.ย. 2565
2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 23.07.65 23 ก.ค. 2565
3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 06.07.65 7 ก.ค. 2565
4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 1 กรกฎาคม 2565 2 ก.ค. 2565
5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 24 มิถุนายน 2565 25 มิ.ย. 2565
6 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 17 มิถุนายน 2565 18 มิ.ย. 2565
7 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 10 มิถุนายน 2565 13 มิ.ย. 2565
8 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID ณ 2 มิถุนายน 2565 6 มิ.ย. 2565
9 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID ณ 31 พฤษภาคม 2565 1 มิ.ย. 2565
10 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19_ วันที่ 4 กพ 65 9 ก.พ. 2565
11 รายงานผลการเบิกจ่าย งบกลาง COVID-19 ณ 31 มกราคม 2565 4 ก.พ. 2565
12 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 ข้อมูล วันที่ 21 มกราคม 2565 25 ม.ค. 2565
13 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID ข้อมูลวันที่ 13 มค.65 16 ม.ค. 2565
14 รายงานการเบิกจ่ายงบกลาง COVID ข้อมูลวันที่ 6 มกราคม 2565 9 ม.ค. 2565
15 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19_ วันที่ 24 ธ.ค.64 26 ธ.ค. 2564
16 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19_ 17 ธค.64 18 ธ.ค. 2564
17 สรุปรายงานการเบิกจ่าย งบกลาง COVID-19 ข้อมูล วันที่ 9 ธค.64 15 ธ.ค. 2564
18 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19_ วันที่ 03.ธค.64 4 ธ.ค. 2564

Case Management COVID-19

# หัวข้อข่าว วันที่
1 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 19 ก.ค. 2565
2 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 19 ก.ค. 2565
3 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 22 เมษายน 2565 25 เม.ย. 2565
4 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 21 มีาคม 2565 22 มี.ค. 2565
5 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 1 มีาคม 2565 1 มี.ค. 2565
6 แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation 6 ม.ค. 2565
7 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 2 พฤศิจกายน 2564 4 พ.ย. 2564
8 แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ตุลาคม 2564 7 ต.ค. 2564
9 ขอประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล DMS Home Isolation (weSAFE@Home) 6 ต.ค. 2564
10 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 9 กันยายน 2564 10 ก.ย. 2564
11 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สิงหาคม 2564 5 ส.ค. 2564
12 แนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 25 ก.ค. 2564
13 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 22 ก.ค. 2564
14 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564
15 การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 16 มิ.ย. 2564
16 คู่มือเภสัชกร เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน 4 มิ.ย. 2564
17 COVID-19 Vaccines AEF I: ประโยชน์และความเสี่ยง 27 พ.ค. 2564
18 แนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ใหญ่และผูู้ป่วยอายุรกรรม 27 พ.ค. 2564
19 แนวทางการปฏิบัติสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 27 พ.ค. 2564
20 ร่าง แนวทางการปฏิบัติส ำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 17 พ.ค. 2564
21 การบริหารจัดการอัตรากำลังพยาบาลในการให้บริการรฉีดวัคซีน COVID-19 17 พ.ค. 2564
22 แนวทางการฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม จัดทำโดย กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี 17 พ.ค. 2564
23 คำแนะนำการดูประคับประคองในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 17 พ.ค. 2564
24 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 7 พ.ค. 2564
25 เกณฑ์การคัดแยกระดับความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก เพื่อใช้สำหรับการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคโควิด 19 (เวอร์ชัน 1) 5 พ.ค. 2564
26 การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับผู้ป่วยเด็ก 5 พ.ค. 2564
27 การใช้ออกซิเจนอัตราไหลสูงในหอผู้ป่วยโควิด 5 พ.ค. 2564
28 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 5 พ.ค. 2564
29 แนวทางการดูแลผู้ป่วย Severe COVID 19 2 พ.ค. 2564
30 COVID-19 Pneumonia 2021 25 เม.ย. 2564
31 ประเภทของวัคซีน Covid-19 22 เม.ย. 2564
32 แนวทาง การพิจารณาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เหมาะสมสำหรับการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) 20 เม.ย. 2564
33 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 เมษายน 2564 17 เม.ย. 2564
34 ข้อแนะนำการทำความสะอาดหน้ากาก N95 ชุด PPE และหน้ากากอนามัย 22 ก.พ. 2564
35 การตรวจ COVID-19 จากน้ำลาย 2 ก.พ. 2564
36 แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 28 มกราคม 2564 2 ก.พ. 2564
37 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines 8 ม.ค. 2564
38 แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม 6 ม.ค. 2564
39 คู่มือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามด้านโรคระบาด จังหวัดเชียงใหม่ 6 ม.ค. 2564
40 คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 6 ม.ค. 2564
41 แนวทางการจัดเตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 4 ม.ค. 2564
42 แนวทางการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม COVID-19 4 ม.ค. 2564
43 แนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยโรค COVID -19 กรณีมีการระบาดในวงกว้าง 4 ม.ค. 2564
44 ภารกิจ Hospitelเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 2ภารกิจ Hospitelเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 2 4 ม.ค. 2564
45 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19 3 ม.ค. 2564
46 การขอรับค่าใช่จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 22 ธ.ค. 2563
47 Management COVID - 19 20 ธ.ค. 2563
48 คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 8 ธ.ค. 2563
49 การตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ 4 ธ.ค. 2563
50 แนวทางการเฝ้าระวังโควิด สอบสวน วันที่ 4 ธันวาคม 2563 4 ธ.ค. 2563
51 สถานการณ์โควิดมาตรการเชียงราย วันที่ 4 ธันวาคม 2563 4 ธ.ค. 2563
52 สรุปประชุม SQ covid - 19 ครั้งที่ 8/2563 24 พ.ย. 2563
53 แนว ทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการ การบริการดูแูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ในสถานการณ์ก์การระบาดของ COVID-19 17 พ.ย. 2563
54 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ผู้โพส : 17 พ.ย. 2563
55 Basic Psychosocial Skills- A Guide for COVID-19 Responders 16 พ.ย. 2563
56 สัมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19-20 ตุลาคม 2563 9 พ.ย. 2563
57 A Comparison Between 12 Versus 20 Weeks of Trimethoprim-Sulfamethoxazole as Oral Eradication Treatment for Melioidosis 3 ส.ค. 2563
58 สถานการณ์และแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วง COVID 19 3 ก.ค. 2563
59 แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ COVID 19 22 มิ.ย. 2563
60 สรุปจำนวนการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ช่วงเวลา 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 22 มิ.ย. 2563
61 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22 มิ.ย. 2563
62 แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 22 มิ.ย. 2563
63 แนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4 มิ.ย. 2563
64 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการซ่อมเครื่องช่วยหายใจ 20 พ.ค. 2563
65 วิธี Reuse หน้ากากอนามัย N95 20 พ.ค. 2563
66 แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 20 พ.ค. 2563
67 การใช้ PPE ที่เหมาะสม 20 พ.ค. 2563
68 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายการให้บริการการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 19 พ.ค. 2563
69 Complete Blood Count in COVID-19 19 พ.ค. 2563
70 แนวปฏิบัติการทำหัตการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 14 พ.ค. 2563
71 แนวทางปฏฺบัติการใช้ห้องผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 12 พ.ค. 2563
72 New Normal of Medical Health Care 12 พ.ค. 2563
73 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลบึงกาฬ 7 พ.ค. 2563
74 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 7 พ.ค. 2563
75 นวัตกรรมสู้โควิด โรงพยาบาลอุดรธานี 7 พ.ค. 2563
76 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2563 5 พ.ค. 2563
77 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 1 พ.ค. 2563
78 นิยาม AIIR (Ariborne infection isolation romm) 28 เม.ย. 2563
79 รวม Clinical Practical Guideline and Flow COVID 19 UdonThani Hospital *last update 19 April 2020 28 เม.ย. 2563
80 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาอิสลามตามแนวทางที่สักนักจุฬาราชมนตรีกำหนด 27 เม.ย. 2563
81 การประเมินทางไวรัสวิทยาของโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มี COVID-2019 27 เม.ย. 2563
82 Antibody responses to SARS 27 เม.ย. 2563
83 แนวทางการจัดทำ Cohort ward ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2563 27 เม.ย. 2563
84 แนวทางการปฏิบัติการจัดการน้ำเสียกรณีใช้โรงแรมเป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อ 27 เม.ย. 2563
85 แบบปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Modified Airborne Infection Isolation Room 27 เม.ย. 2563
86 กรมควบคุมโอค คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPe) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563 27 เม.ย. 2563
87 OR case screening scenario 27 เม.ย. 2563
88 การใช้ระบบรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 เม.ย. 2563
89 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 27 เม.ย. 2563
90 การเตรียมความพร้อม ด้นการรักษาพยาบาล และ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล COVID-19 27 เม.ย. 2563
91 ชี้แจงหลักเกณฑ์ แลเงื่อนไขการจ่ายการดูแล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CB VID-19) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 27 เม.ย. 2563
92 นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) และแนวทางเฝ้าระวัง ส่งตัวอย่าง และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13 เมษายน 27 เม.ย. 2563
93 แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ทีไม่ใช่สถานพยาบาลกรณีสงสัยแปดเปื้อน 27 เม.ย. 2563
94 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การประเมิน Hospitel 27 เม.ย. 2563
95 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid19 27 เม.ย. 2563
96 รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ เขตสุขภาพที่ 8 27 เม.ย. 2563
97 แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 20 เม.ย. 2563
98 เผยแพร่แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 เม.ย. 2563
99 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย, กลุ่มเสี่ยง(PUI), COVID-19 และการติดตาม HQ 16 เม.ย. 2563
100 ไฟล์นำเสนอ ประชุม Case Conference COVID-19 วันที่ 15 เมษายน 2563 15 เม.ย. 2563
101 การออก Code Lab / 8 เมษายน 2563 14 เม.ย. 2563
102 แบบฟอร์มการขอใช้ยา Favipiravir 200 mg tablet 12 เม.ย. 2563
103 Second Siriraj Expereince Critical COVID-19 10 เม.ย. 2563
104 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid19 10 เม.ย. 2563
105 แนวทางเวชปฏิบัติ ฉบับปรับปรุง วันที่ 8 เมษายน 63_COVID-19 9 เม.ย. 2563
106 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 5 เม.ย. 63 5 เม.ย. 2563
107 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 4 เม.ย. 63 5 เม.ย. 2563
108 รายงานข้อมูล ผู้ป่วย COVID วันที่ 3 เม.ย. 63 5 เม.ย. 2563
109 แบบฟอร์มการขอใช้ยา Favipiravir 200 mg tablet 5 เม.ย. 2563
110 แนวทางปฏิบัติราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ Covid19 5 เม.ย. 2563
111 แนวทางการจัดทำ cohort ward_total 5 เม.ย. 2563
112 การดูแลทารกแรกเกิดจากมารดาที่สงสัยหรือยืนยันเป็นโรค COVID-19 5 เม.ย. 2563
113 ผลการวิจัยการฆ่าเชื้อด้วยการ อบร้อน และฉายรังสี UV-C เพื่อนำหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย กลับมาใช้ซ้ำ 5 เม.ย. 2563
114 สรุปรายละเอียด PPE+N95 5 เม.ย. 2563
115 Surviving Sepsis Campaign Guidelines on the 95707 1 เม.ย. 2563
116 แนวทางเวชปฏิบัติ(ฉบับปรับปรุง1)30มีค63_COVID-19 1 เม.ย. 2563
117 Lab Practice for PUI COVID19 1 เม.ย. 2563
118 การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและข้อบ่งชี้ 1 เม.ย. 2563
119 คู่มือ MCATT COVID19 วันที่ 1 เมษายน 63 1 เม.ย. 2563
120 แนวทางการดำเนินงาน MCATT 1 เม.ย. 2563
121 Guidance CPR COVID19_31mar 1 เม.ย. 2563
122 แนวทางการรักษาผู้ป่วยวิกฤติ COVID 1 เม.ย. 2563
123 jamainternal wu 2020 oi200022 1 เม.ย. 2563
124 แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้โควิด 19 ชนิดรุนแรง ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2563 1 เม.ย. 2563
125 Severe COVID 19 Chiang Mai Guideline 23032020 1 เม.ย. 2563
126 การรักษาผู้ป่วยเด็ก 1 เม.ย. 2563
127 หนังสือแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน COVID 19 1 เม.ย. 2563

EOC & VACCINE COVID-19

# หัวข้อข่าว วันที่
1 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 10/2565 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 6 พ.ค. 2565
2 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 9/2565 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565 29 เม.ย. 2565
3 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 8/2565 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 18 เมษายน 2565 18 เม.ย. 2565
4 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7/2565 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 12 เม.ย. 2565
5 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 6/2565 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 7 เม.ย. 2565
6 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2565 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 1 เม.ย. 2565
7 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4/2565 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565 28 มี.ค. 2565
8 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2565 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 14 มีนาคม 2565 14 มี.ค. 2565
9 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2565 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 15 ก.พ. 2565
10 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2565 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 10 ม.ค. 2565
11 ประชุมซักซ้อมแนวทางการออก Vaccine passport และแผนการฉีดวัคซีนเนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 26 พ.ย. 2564 26 พ.ย. 2564
12 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 63/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 45/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 19 พ.ย. 2564
13 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 62/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 44/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 10 พ.ย. 2564
14 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 61/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 43/2564 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 4 พ.ย. 2564
15 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 60/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 42/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 20 ต.ค. 2564
16 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 59/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 42/2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 12 ต.ค. 2564
17 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 57/2564 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 4 ต.ค. 2564
18 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 57/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 41/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564 27 ก.ย. 2564
19 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 56/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 40/2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 23 ก.ย. 2564
20 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 53/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 7 ก.ย. 2564
21 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 52/2564 วันที่ 3 กันยายน 2564 3 ก.ย. 2564
22 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 51/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 39/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 27 ส.ค. 2564
23 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 50/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 38/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 23 ส.ค. 2564
24 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 49/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 37/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 20 ส.ค. 2564
25 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 48/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 36/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 18 ส.ค. 2564
26 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 47/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 35/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 16 ส.ค. 2564
27 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 46/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 34/2564 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 15 ส.ค. 2564
28 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 45/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 33/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 13 ส.ค. 2564
29 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 44/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 32/2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 11 ส.ค. 2564
30 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 43/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 31/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 10 ส.ค. 2564
31 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 42/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 30/2564 วันที่ 8 สิงหาคม 2564 10 ส.ค. 2564
32 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 41/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 29/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 6 ส.ค. 2564
33 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 40/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 28/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 4 ส.ค. 2564
34 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 39/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 27/2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 2 ส.ค. 2564
35 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 38/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 26/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 29 ก.ค. 2564
36 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 37/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 25/2564 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 28 ก.ค. 2564
37 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 36/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 24/2564 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 27 ก.ค. 2564
38 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 35/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 23/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 22 ก.ค. 2564
39 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 34/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 22/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 21 ก.ค. 2564
40 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 33/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 21/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 19 ก.ค. 2564
41 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 32/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 20/2564 วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 18 ก.ค. 2564
42 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 31/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 19/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 16 ก.ค. 2564
43 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 30/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 18/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 14 ก.ค. 2564
44 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 29/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 12 ก.ค. 2564
45 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 28/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 9 ก.ค. 2564
46 ประชุมบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 8 ก.ค. 2564
47 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 27/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 7 ก.ค. 2564
48 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 26/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 6 ก.ค. 2564
49 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 25/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 6 ก.ค. 2564
50 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 24/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 5 ก.ค. 2564
51 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 23/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 2 ก.ค. 2564
52 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 22/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 10.2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2564
53 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 21/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2564
54 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 20/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2564
55 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 19/2564 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 28 มิ.ย. 2564
56 มติและข้อสั่งการ คณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 16-18/2564 และคทง.วัคซีน ครั้งที่ 4-6 /2564 8 มิ.ย. 2564
57 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 3 มิ.ย. 2564
58 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 3 มิ.ย. 2564
59 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 3 มิ.ย. 2564
60 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 3 มิ.ย. 2564
61 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 3 มิ.ย. 2564
62 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 3 มิ.ย. 2564
63 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 3 มิ.ย. 2564
64 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 3 มิ.ย. 2564
65 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 3 มิ.ย. 2564
66 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 3 มิ.ย. 2564
67 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 3 มิ.ย. 2564
68 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 3 มิ.ย. 2564
69 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 19 เมษายน 2564 3 มิ.ย. 2564
70 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 17 เมษายน 2564 3 มิ.ย. 2564
71 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 เมษายน 2564 3 มิ.ย. 2564
72 การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 3 มิ.ย. 2564

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

แหล่งความรู้สู้ COVID-19