คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนพ.วิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนพ.ปรีดา วรหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนพ.ภมร ดรุณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬพญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานีพญ.ทิพา ไกรลาศ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีน.ส.อรทัย สุพรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ 8 อุดรธานีนางสิริพร พุทธิพรโอภาส

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานีนายวิมล ยาทองไชย

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีนพ.ชุมนุม วิทยานันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครนพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายนพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินนพ.สมชาย ชมภูคำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณพญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรืองนายบุญเทิน จันทมาตย์

สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย จ.เลยนายนพดล เลี้ยงพรหม

สาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานีนายสัมภาษณ์ เหมือนอินทร์

ผู้อำนวยการ รพ.สต.คอนสา อ.ปากชม จ.เลยนายเอกรินทร์ โปตะเวช

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายพันเอกอนุชา ปิยสุทธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนานายอำนวย อินทรธิราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีนางรัชนี คอมแพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ