คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 8
นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
นพ.สมิต ประสันนาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนพ.ปรีดา วรหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนพ.ณรงค์ ธาดาเดช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครนพ.สมชาย เชื้อนานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูนพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินพญ.รพีพรรณ เดชพิชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
นายวิมล ยาทองไชย

ผู้อำนวยการ
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานีนางพงศ์สุรางค์ เสนีย์วงศ์
ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีนางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8
นพ.สมชาย ชมพูคำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือพญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรืองพันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา

ผู้อำนวยการ
โรงงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา
นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์

นายกกองค์การบริหารส่วน จ.หนองบัวลำภูนายอำนวย อินทรธิราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีนายสังวรณ์ เสนวรคำศรี

สาธารณสุขอำเภอเมือง จ.อุดรธานีนายบุญเทิน จันทมาตย์

สาธารณสุขอำเภอผาขาว จ.เลย
นายเอกรินทร์ โปตะเวช

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเดื่อ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายนายสัมภาษณ์ เหมือนอินทร์

ผู้อำนวยการ รพ.สต.คอนสา อ.ปากชม จ.เลยนางรัชนี คอมแพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนส.พิมพ์สิลภัส โสตะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ