คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 8
นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
นพ.สมิต ประสันนาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนพ.ปรีดา วรหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนพ.ณรงค์ ธาดาเดช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครนพ.ยุทธชัย ตริสกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนพ.ชุมนุม วิทยานันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยนพ.สมชาย เชื้อนานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
นพ.สุรกิจ ยศพล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายพญ.นาตยา มิลล์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬนพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนพ.ธิติ อึ้งอารี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
นพ.มงคล ศิริเทพทวี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นพ.กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนายนพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหานนพ.ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกานพ.ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัยนพ.สมชาย ชมพูคำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ
พญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรืองนายสังวรณ์ เสนวรคำศรี

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานีนายทองเลื่อน องอาจ

สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคายนายสมชัย คำหงษา

สาธารณสุขอำเภอศรีวิไล
นายอภิชาต สะบู่แก้ว

สาธารณสุขอำเภอเมืองเลยนายไพโรจน์ คำหาญ

สาธารณสุขอำเภอธาตุพนมนายรัฐธีร์ หนองหารพิทักษ์

สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภูนายกมล ตงศิริ

สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ
นางรัชนี คอมแพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนส.พิมพ์สิลภัส โสตะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ