คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 8
ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
นพ.สมิต ประสันนาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนพ.จรัญ จันทมัตตุการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนพ.วิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬนพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครนพ.ยุทธชัย ตริสกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนพ.ชุมนุม วิทยานันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยนพ.สมชาย เชื้อนานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
นพ.สุรกิจ ยศพล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายนพ.ณรงค์ ธาดาเดช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬนพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนพ.ธิติ อึ้งอารี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นพ.กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนายนพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหานนพ.ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกานพ.ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัยนพ.สมชาย ชมพูคำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ
พญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรืองนายสังวรณ์ เสนวรคำศรี

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานีนายทองเลื่อน องอาจ

สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่นายสมชัย คำหงษา

สาธารณสุขอำเภอศรีวิไล
นายอภิชาต สะบู่แก้ว

สาธารณสุขอำเภอเอราวัณนางอัจฉรา พรหมนิล

สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนมนายรัฐธีร์ หนองหารพิทักษ์

สาธารณสุขอำเภอนากลางนายกมล ตงศิริ

สาธารณสุขอำเภอคำตากกล้า
นางรัชนี คอมแพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนส.พิมพ์สิลภัส โสตะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ