คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนพ.วิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนพ.ปรีดา วรหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนพ.ภมร ดรุณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬพญ.ฤทัย วรรธนวินิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีนพ.ชุมนุม วิทยานันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครนพ.สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนพ.บัญชา ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยนพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายนพ.วินัย บรรจงการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูนพ.กมล แซ่ปึง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬนพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินนพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปีนพ.สมชาย พรหมจักร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาสนพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นพ.โกศล วราอัศวปติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนพ.ธิติ อึ้งอารี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีนพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือนพ.ประจักร เหิกขุนทด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาวนพ.กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหว้านพ.สมชาย ชมภูคำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณพญ.นรินทร์ทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัยพญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานพ.ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกานายพลนาภา นนสุราช

สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนครนายทองเลื่อน องอาจ

สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคายนายนพดล เลี้ยงพรหม

สาธารณสุขอำเภอศรีธาตุนายประพจน์ วงศ์ล่าม

สาธารณสุขอำเภอโพนสวรรค์นายชำนาญ มีมูล

สาธารณสุขอำเภอด่านซ้ายนายสะไกร แก้วโสม

สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรืองนายชาญศักดิ์ ครองสิงห์

สาธารณสุขอำเภอเซกานางรัชนี คอมแพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ