กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางรัชนี คอมแพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางนิ่มนวล ไขแสงจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวพิมพ์สิลภัส โสตะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนายคำภา พรหมเสนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนางสาวสุดารัตน์ วัฒนธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายสิริพงศ์ ชำนาญไพร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายพัฒนรัฐ พุดหล้า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายสุวิวัฒน์ สุทธิบริบาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์