กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางรัชนี คอมแพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางนิ่มนวล ไขแสงจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนายคำภา พรหมเสนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนายสิริพงศ์ ชำนาญไพร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนายพัฒนรัฐ พุดหล้า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนายสุวิวัฒน์ สุทธิบริบาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนางสาวสุดารัตน์ วัฒนธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บทบาทหน้าที่

  • งานแผนงานยุทธศาสตร์

  • งานข้อมูลข่าวสาร

  • งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  • งานด้านงบลุงทุน

  • งานพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ PMQA

  • งานนิเทศงานและตรวจราชการ

  • งานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเขตสุขภาพ

  • งานควบคุม กำกับ และประเมินผล

  • โครงการพิเศษ

  • โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ