กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลนางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายคทาวุธ เยี่ยงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวพิมพร ดาศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลนางสาวอรอุมา ประทุมทอง

นักทรัพยากรบุคคลนางสาวอริสา สีหานาวี

นักทรัพยากรบุคคล