กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลังนางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางโสภา แสงนิล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวสิตาพัชญ์ โรจนาศศิรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวธญาดา สะพังเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาววันวิศา ผาแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน