กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลังนางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวสิตาพัชญ์ โรจนาศศิรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวธญาดา สะพังเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาววันวิศา ผาแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวกรรณิการ์ ม้าวมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี