กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลังนางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวธญาดา สะพังเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาววันวิศา ผาแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวกรรณิการ์ ม้าวมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชีบทบาทหน้าที่

  • งานบริหารการเงินและการคลัง

  • งานบริหารและจัดการงบประมาณ

  • งานบริหารเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์

  • งานการเงินและบัญชี

  • งานวิเคราะห์การเงินการคลัง