รายงานการใช้ห้องประชุมรายงานการใช้ห้องประชุม เดือนมิถุนายน


ลำดับ ห้องประชุม หัวข้อประชุม วันที่ , เวลา ผู้รับผิดชอบ
1 รวงผึ้ง EOCเขต8 1 มิ.ย. - 2 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางรัชนี คอมแพงจันทร์
2 การบูร การประชุมบริหารตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 8 1 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด
3 กันเกรา ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารการจัดสรรงบ UC ปี 2565 ครั้งที่ 2/2564 1 มิ.ย. 2564
13:00 - 16:30 น.
นส.ธญาดา สะพังเงิน
4 การบูร ประชุมคณะทำงาน ENT เขตสุขภาพที่ 8 2 มิ.ย. 2564
13:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5 กันเกรา อบรมการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมห่วงโซ่ความเย็น สำหรับโรงพยาบาล 2 มิ.ย. 2564
08:30 - 12:00 น.
ภก.นิตยา ศิริรัตนไพบูลย์
6 รวงผึ้ง ประชุมสรุปตรวจราชการ 3 มิ.ย. - 4 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางรัชนี คอมแพงจันทร์
7 การบูร ประชุมคณะทำงานการจัดบริการการดูแลระยะกลาง(Intermediate Care) สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่ง เฉียบพลัน (Sub-Acute)โดยการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ร่วมกับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 4 มิ.ย. 2564
13:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
8 การบูร เครือข่ายห้องปฏิบัติทางการแพทย์จังหวัดอุดรธานี 4 มิ.ย. 2564
08:30 - 12:00 น.
นางสาวดวงฤดี ศรีนวล
9 รวงผึ้ง ประชุมสรุปตรวจราชการ 7 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางรัชนี คอมแพงจันทร์
10 กันเกรา ประชุมเตรียมตรวจราชการประเด็นการเงินการคลัง จากกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สปสธ. 7 มิ.ย. 2564
08:30 - 12:00 น.
นส.ธญาดา สะพังเงิน
11 การบูร การประชุมคณะทำงานประเมินผล และทบทวนโครงสร้าง ภารกิจและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัด สป. 7 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด
12 การบูร การประชุมบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2564 8 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด
13 กันเกรา CFO ตรวจสอบข้อมูล 8 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นส.ธญาดา สะพังเงิน
14 การบูร นิเทศตรวจราชการการรอบที่ 2 (HR) 9 มิ.ย. 2564
08:30 - 12:00 น.
พิมพร ดาศักดิ์
15 การบูร ตรวจราชการและนิเทศงานเรื่องการเงินการคลัง CFO 9 มิ.ย. 2564
13:00 - 16:30 น.
นส.ธญาดา สะพังเงิน
16 กันเกรา ตรวจราชการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2/2564 9 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
จิราภรณ์ ผิวดำ
17 กันเกรา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Zoom) 11 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
จิราภรณ์ ผิวดำ
18 รวงผึ้ง ประชุมสรุปตรวจราชการ 14 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางรัชนี คอมแพงจันทร์
19 การบูร ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการการเงินการคลัง และพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง ครั้งที่ 6/2564 14 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นส.ธญาดา สะพังเงิน
20 กันเกรา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน Ageing City เขตสุขภาพที่ ๘ 14 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
21 การบูร ปช. คทง.5x5 ครั้งที่ 4/2564 15 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นส.ธญาดา สะพังเงิน
22 กันเกรา ประชุมการจัดทำข้อมูลวัคซีน 15 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
วันวิศา ผาแสน
23 การบูร นิเทศตรวจราชการการรอบที่ 2 (HR) 16 มิ.ย. 2564
08:30 - 12:00 น.
พิมพร ดาศักดิ์
24 การบูร ตรวจราชการและนิเทศงานเรื่องการเงินการคลัง CFO จังหวัดเลย 16 มิ.ย. 2564
13:00 - 16:30 น.
นส.ธญาดา สะพังเงิน
25 กันเกรา ตรวจราชการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2/2564 16 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
จิราภรณ์ ผิวดำ
26 รวงผึ้ง ประชุมคทง.5X5 ครั้งที่ 5/2564 17 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางสาวธญาดา สะพังเงิน
27 กันเกรา ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 17 มิ.ย. 2564
08:30 - 12:00 น.
นางจิราภรณ์ สุทธิบริบาล
28 รวงผึ้ง ประชุมสรุปตรวจราชการ 18 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางรัชนี คอมแพงจันทร์
29 กันเกรา ตรวจราชการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2/2564 18 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
จิราภรณ์ ผิวดำ
30 รวงผึ้ง ประชุมสรุปตรวจราชการ 21 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางรัชนี คอมแพงจันทร์
31 การบูร ประชุมรายงานคุณภาพบัญชี เดือนพฤษภาคม 2564 21 มิ.ย. 2564
13:00 - 16:30 น.
นางสาวสิตาพัชญ์ โรจนาศศิรัตน์
32 กันเกรา ประชุมคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอาย เขตสุขภาพที่ 8 งบ PPA (สปสช.) ZOOM 21 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
33 การบูร นิเทศตรวจราชการการรอบที่ 2 (HR) 23 มิ.ย. 2564
08:30 - 12:00 น.
พิมพร ดาศักดิ์
34 การบูร ตรวจราชการและนิเทศงานเรื่องการเงินการคลัง CFO จังหวัดบึงกาฬ 23 มิ.ย. 2564
13:00 - 16:30 น.
นส.ธญาดา สะพังเงิน
35 กันเกรา ตรวจราชการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2/2564 23 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
จิราภรณ์ ผิวดำ
36 การบูร ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมมาตรฐานสถานพยาบาลและระบบบริการเครือข่ายระดับอำเภอ 24 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางดาราวรรณ ทรพีสิงห์
37 กันเกรา ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมมาตรฐานสถานพยาบาลและระบบบริการเครือข่ายระดับอำเภอ 24 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2564
08:30 - 16:30 น.
นางดาราวรรณ ทรพีสิงห์