ระบบจองห้องประชุม

80 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง
- ไมค์ลอย
- เวที
ห้องประชุมรวงผึ้ง
20 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง


ห้องประชุมการบูร
10 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง


ห้องประชุมกันเกรา
20 คน
- เครื่อง Conference
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง

สานสามัคคี (Conference)
รายการประชุมวันนี้ ** [ วันที่ 2 ธ.ค. 2563 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ
รวงผึ้ง ประชุมเตรียมรับรอง HA+DHSA 08:30 - 16:30 น. นางสาวมะลิ สิงห์เสนา
การบูร ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สายงานนักกายภาพบำบัด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 08:30 - 16:30 น. นายคทาวุธ เยี่ยงแก้ว
กันเกรา ประชุมชี้แจงงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2564 13:00 - 16:30 น. นางสาวกรรณิการ์ ม้าวมงคล
รายการประชุมวันพรุ่งนี้ ** [ วันที่ 3 ธ.ค. 2563 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ
การบูร การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 08:30 - 16:30 น. จิราภรณ์ ผิวดำ
กันเกรา ประชุมกลุ่มงาน พร. 08:30 - 12:00 น. จีลนา
กันเกรา เครือข่ายงานรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล 13:00 - 16:30 น. นางสาวดวงฤดี ศรีนวล