ระบบจองห้องประชุม

80 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง
- ไมค์ลอย
- เวที
ห้องประชุมรวงผึ้ง
20 คน
- ระบบคอนเฟอเรนซ์
- ชุดเครื่องเสียง
- จอมอนิเตอร์ 5 ชุด

ห้องประชุมการบูร
10 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง


ห้องประชุมกันเกรา
20 คน
- ระบบคอนเฟอเรนซ์
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง

สานสามัคคี (Conference)
รายการประชุมวันนี้ ** [ วันที่ 18 พ.ค. 2565 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ
รวงผึ้ง Digital Health Information 13:00 - 16:30 น. IT
การบูร ประชุม วิจัยหมอพร้อม 08:30 - 12:00 น. นายสุวิวัฒน์ สุทธิบริบาล
การบูร การบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น 13:00 - 16:30 น. นางสาววันวิศา ผาแสน
กันเกรา คณะอนุกรรมการเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 08:30 - 16:30 น. CSO
รายการประชุมวันพรุ่งนี้ ** [ วันที่ 19 พ.ค. 2565 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ
รวงผึ้ง การประชุมวิชาการนานาชาติการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง 08:30 - 16:30 น. นางสาวพิมพร ดาศักดิ์
การบูร เกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ (สรพ.) 08:30 - 16:30 น. CSO
กันเกรา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3/2565 ปีงบประมาณ 2565 08:30 - 12:00 น. นางสาวจุฑาภรณ์ ภูจำนงค์